Drodzy Posiadacze Kart,

Chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma nowościami. Wychodzimy z naszej współpracy z kartami podarunkowymi GPS, więc będzie to oznaczać pewne zmiany. Prosimy zwrócić uwagę na poniższe informacje, które będą miały wpływ na konto osób, które takie karty posiadają.

Od 30 czerwca 2023 r. właściciel karty nie będzie mógł wydawać środków z karty GPS ani dokonywać dalszych transakcji na koncie.

Od tej daty {30/6/2023} klient może odzyskać wszelkie niewygasłe środki na koncie, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta pod numerem +48 224906923. Właściciel karty będzie musiał przedstawić zaktualizowany dowód tożsamości, dowód adresu i dane bankowe dla konta bankowego, na które chcesz wysłać środki, które nie wygasły.

Na koniec chcielibyśmy podziękować za wsparcie i życzyć wszystkiego najlepszego.

Regulamin Karty Podarunkowej

 

I.  Postanowienia ogólne i definicje

1.1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty Podarunkowej.

1.2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Karta Podarunkowa, Karta - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w centrum handlowym, dla którego został wydany, w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

Administrator programu - Flex-e-card Limited, będąca spółką prawa brytyjskiego, wpisana do rejestru spółek prowadzonym dla Anglii i Walii (Registrar of Companies for England and Wales) pod numerem 11321821, z siedzibą przy 11 Brindleyplace, 4th Floor, Birmingham, England, B1 2LP. Flex-e-card Limited wydaje Karty Podarunkowe na podstawie licencji uzyskanej od MasterCard International Inc.

Nabywca – osoba fizyczna lub prawna, która otrzymuje od Administratora programu Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Administratorowi programu środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Karty Podarunkowej.

Posiadacz – osoba fizyczna, która weszła w posiadanie Karty Podarunkowej poprzez jej zakup lub została jej ona przekazana przez Nabywcę.

Akceptant – podmiot, który przyjmuje płatność przy użyciu Karty Podarunkowej i wyraża zgodę na ten sposób zapłaty za Towary lub Usługi.

Paragon – niefiskalny dokument będący potwierdzeniem zapłaty za zasilenie Karty Podarunkowej.

Informacja o Karcie – zaświadczenie zawierające szczegółowe informacje o Karcie Podarunkowej, tj.  okres ważności Karty, kwoty zdeponowane na Karcie oraz kod aktywacyjny w przypadku kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”.

Opóźniona Aktywacja – sposób wydawania Karty Podarunkowej, w którym Karta jest zasilona określoną kwotą, ale jest nieaktywna. Nabywca lub Posiadacz może aktywować Kartę poprzez Kod Aktywacyjny w punkcie informacji Centrum Handlowego, poprzez infolinię lub online.

Kod Aktywacyjny – 6-cyfrowy ciąg znaków służący do aktywacji Karty w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją” lub w przypadku Kart zakupionych przez internet.

Transakcja Łączona – zapłata za Towar lub Usługę przy wykorzystaniu kilku form płatności.

Towary – rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Centrum Handlowym.

Centrum Handlowe – centrum handlowe, którego nazwa jest umieszczona na Karcie Podarunkowej, w którym znajdują się Akceptanci.

Usługi – usługi oferowane do sprzedaży w Centrum Handlowym.

 

II. Zakup Karty Podarunkowej

2.1. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe - w zależności od Centrum Handlowego - w Centrum Handlowym lub na stronie internetowej www.flex-e-card.pl lub na stronie internetowej Centrum Handlowego (informacja o dostępnym kanale sprzedaży Kart dla danego Centrum Handlowego jest możliwa do uzyskania w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)

2.2. Administrator programu zobowiązuje się do przekazania Nabywcy zakupionej przez Nabywcę Karty Podarunkowej, a następnie do zapewnienia

możliwości jej realizacji w Centrum Handlowym, dla którego została wydana. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Administratorowi programu środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Karty z zamian za możliwość realizacji Karty Podarunkowej w oznaczonym terminie ważności Karty.

2.3. Deklarowana kwota zasilenia Karty Podarunkowej może być opłacana:

a) za pomocą gotówki, kartą płatniczą lub przelewem w przypadku kart nabywanych w Centrum Handlowym, z zastrzeżeniem, że w zależności od decyzji Centrum Handlowego, w którym Karta jest zasilana, opcje płatności mogą się różnić (informacja o dostępnej dla danego Centrum Handlowego metodzie płatności dostępna jest w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci), lub

b) za pomocą przelewu w przypadku zakupu online.

W przypadku płatności przelewem Nabywca zobowiązany jest do dokonania przelewu na wskazany przez Administratora programu rachunek bankowy, a Karty Podarunkowe zostaną wydane Nabywcy w Centrum Handlowym, dla którego wydawana jest dana Karta, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu zaksięgowania środków na rachunku bankowym. Administrator programu informuje Nabywcę o możliwości odbioru Karty w sposób uzgodniony z Nabywcą. Karta może zostać również przesłana przez Administratora Programu na wskazany przez Nabywcę adres. Koszty przesyłki pokrywa Nabywca.

2.4. Maksymalna wartość zasilenia kart jednorazowo zakupionych w Centrum Handlowym to 1000 PLN a minimalna to 30 PLN.

2.5. Maksymalna wartość zasilenia kart jednorazowo zakupionych przez internet to 1000 PLN a minimalna to 30 PLN.

2.6. Karta Podarunkowa zakupiona w Centrum Handlowym zostanie aktywowana najpóźniej w ciągu 30 minut od jej zakupu. W przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”, Karty są aktywowane za pomocą Kodu Aktywacyjnego przez Posiadacza w dowolnym czasie, nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu. 

2.7. Karta Podarunkowa zakupiona przez internet jest aktywowana za pomocą Kodu Aktywacyjnego, który zostanie wysłany na adres email podany podczas zakupu Karty. Nabywca lub Posiadacz może korzystać z Karty natychmiast od momentu jej aktywacji. Termin ważności Karty będzie wynosić 12 miesięcy od daty jej zakupu.

2.8. Wraz z Kartą Nabywca otrzyma:

  • Paragon
  • Informację o Karcie.

2.9. Saldo dostępnych środków na Karcie Podarunkowej nie może być zwiększone poprzez ponowne jej zasilenie. Po wykorzystaniu dostępnego limitu kwotowego Kartę Podarunkową należy zniszczyć.

2.10. Przed wydaniem Karty Podarunkowej Nabywca, o ile jest osobą prawną bądź inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, ale wyposażoną w zdolność prawną lub zdolność do czynności prawnych, obowiązany jest wskazać dane indywidualizujące daną osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną w sposób określony właściwymi przepisami prawa.

2.11 W przypadku Kart Podarunkowych nabywanych przez Internet, Administrator programu ma prawo do przeprowadzenia elektronicznej weryfikacji tożsamości lub danych Nabywcy w celu przeciwdziałania oszustwom finansowym i praniu brudnych pieniędzy. Nabywca może zostać poinformowany o konieczności przesłania kopii dowodu potwierdzającego tożsamość, np. paszportu lub dowodu osobistego. Nieprzekazanie wymaganych dokumentów może skutkować anulowaniem transakcji i zwrotem dokonanej płatności. Przesłane skany i dane osobowe będą należycie zabezpieczone i chronione i zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji tożsamości Nabywcy. Dokumenty i dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte z bazy danych po okresie niezbędnym dla celu, ze względu na który zostały pobrane.

2.12. Nabywca Karty Podarunkowej zakupionej przez internet będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie zaczął korzystać z karty. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu listem poleconym. W celu ułatwienia wykonania prawa do odstąpienia FLEX-E zamieszcza formularz zwrotu, który może zostać wykorzystany przez nabywcę Karty Podarunkowej. Konsument, który odstępuje od umowy, może wykazać, że jest Nabywcą poprzez dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu paragonu lub wyciągu z banku potwierdzającego zakup Karty Podarunkowej. Nabywca jest zobowiązany do zwrotu Karty Podarunkowej, w zakresie której odstąpił od umowy. Należycie zabezpieczona przesyłka z Kartą Podarunkową powinna zostać odesłana w ciągu 14 dni na następujący adres:

Flex-e-card

Ul. Tuwima 8/2

42-217 Częstochowa

Koszty zwrotu Karty Podarunkowej ponosi Nabywca. FLEX-E nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrotu płatności zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przy użyciu przelewu bankowego. 

 

III. Użytkowanie Karty Podarunkowej

3.1. Kartą Podarunkową można posługiwać się w celu zapłaty za Towary i Usługi wyłącznie u Akceptantów znajdujących się w Centrum Handlowym, dla którego została wydana Karta, akceptujących płatności kartami MasterCard z zastrzeżeniem, że w sporadycznych przypadkach, w niektórych Centrach Handlowych Karta może nie być honorowana u niektórych Akceptantów  (informacja o liście najemców niehonorujących Karty jest dostępna w danym Centrum Handlowym lub pod numerem Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 - stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

3.2. Przy użyciu Karty Podarunkowej nie można dokonywać wypłat gotówki z bankomatu lub zapłaty za Towary lub Usługi świadczone lub dostarczane za pośrednictwem poczty, telefonu, faksu, internetu ani innych transakcji, przy których Posiadacz nie jest obecny.

3.3. Środki gromadzone na Karcie nie podlegają oprocentowaniu.

3.4. Karta jest nieimienna i może być przekazana drugiej osobie, która staje się jej Posiadaczem.

3.5. Posiadacz może płacić za Towary lub Usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej do wysokości aktualnego salda dostępnych na Karcie środków.

3.6. Przy zapłacie za nabywane Towary lub Usługi z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów lub usług jest niższa od aktualnej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Karty Podarunkowej.

3.7. W przypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Posiadacz zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej. Posiadacz winien przy tym poinformować Akceptanta o aktualnym saldzie na Karcie. Akceptant może odmówić wykonania Transakcji Łączonej, jeżeli nie udostępnia danego sposobu płatności, z którego Posiadacz chce skorzystać w celu uzupełnienia kwoty transakcji.  

3.8. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów w Centrum Handlowym, dla którego została wydana. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Karty Podarunkowej.

3.9. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej będzie odejmowana od znajdujących się na niej środków pieniężnych, aż do wykorzystania limitu zgromadzonego na Karcie Podarunkowej lub upływu

terminu ważności Karty Podarunkowej. Wartość dokonanej transakcji zostanie przekazana Akceptantowi.

3.10. Transakcja dokonywana u Akceptanta jest autoryzowana przez Posiadacza poprzez złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji.

3.11. Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się poprzez podanie kodu PIN ani zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego.   

3.12 Transakcji przy użyciu Karty nie dokonuje się w kasach samoobsługowych.

3.13. Transakcje dokonywane są w złotych.

3.14. Termin ważności Karty Podarunkowej oraz saldo dostępnych środków można sprawdzić w następujący sposób:

a) dzwoniąc pod numer Biura Obsługi Klienta 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci);

b) odwiedzając stronę internetową Administratora programu: www.flex-e-card.pl;

c) w Centrum Handlowym, w którym Karta została zakupiona;

d) skanując kod QR widoczny na odwrocie karty smartfonem.

3.15. Po upływie 12 miesięcy od zakupu Karta Podarunkowa traci ważność, a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem pkt. 5.2.

3.16. Posiadacz ma prawo połączyć środki znajdujące się na kilku Kartach Podarunkowych, których termin ważności jeszcze nie upłynął, w punkcie informacji Centrum Handlowego. Za połączenie środków znajdujących się na kilku Kartach zostanie pobrana opłata zgodna z Tabelą Opłat zamieszczoną w rozdziale  X niniejszego Regulaminu. Nie jest możliwe połączenie środków z Karty zakupionej przez internet dla Centrum Handlowego, które nie posiada możliwości zakupu Karty w Centrum Handlowym.

3.17. Posiadacz ma prawo dokonania zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej, jeżeli polityka zwrotów danego Akceptanta na to pozwala. Środki wrócą na Kartę Podarunkową w ciągu 5 dni roboczych.

3.18. Wykup środków z Karty nie jest możliwy.

 

IV. Utrata lub uszkodzenie Karty

4.1. Administrator programu nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nieleżących po stronie Administratora programu.

4.2. Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku:

- utraty Karty;

- kradzieży Karty;

- podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty;

- zniszczenia Karty.

4.3. Zastrzeżenie Karty jest dokonywane przez Posiadacza telefonicznie za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu 022 490 69 23 (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci).

4.4. Posiadacz jest zobowiązany podać Informacje o Karcie w celu dokonania jej zastrzeżenia. Jeżeli Posiadacz nie jest w stanie podać wystarczających danych (co będzie skutkowało niemożliwością odnalezienia Karty w systemie Administratora programu), Karta nie zostanie zastrzeżona.   

4.5. Zastrzeżenie Karty może zostać wykonane z jednoczesnym zgłoszeniem prośby o wydanie Karty zastępczej.

4.6. Karta zastępcza zostanie wydana w Centrum Handlowym, w którym została zakupiona Karta lub zostanie dostarczona pod wskazany adres w przypadku kart zakupionych przez internet dla Centrum Handlowego, które nie posiada możliwości zakupu Karty w Centrum Handlowym. Karta zastępcza zostanie zasilona kwotą dostępną na Karcie w chwili jej zastrzeżenia, z zastrzeżeniem, że z kwoty tej zostanie potrącona opłata za wydanie karty zastępczej w wysokości 20 zł (zgodnie z Tabelą Opłat zamieszczoną w p. IX Regulaminu).

4.7. Po zastrzeżeniu Karty nie ma możliwości dokonywania transakcji przy jej użyciu.

4.8. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją niezwłocznie zniszczyć.

 

V. Wygaśnięcie ważności Karty Podarunkowej

5.1. Karta Podarunkowa ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia zakupu lub od dnia jej aktywacji w przypadku Kart wydanych z „Opóźnioną Aktywacją”. Po tym czasie Posiadacz traci prawo do użytkowania Karty, a środki na niej pozostałe – z zastrzeżeniem punktu 5.2 - 5.5 - przepadają. 

5.2. Posiadacz ma prawo do wznowienia Karty Podarunkowej (tj. wygasłych środków na Karcie) w ciągu 90 dni, licząc od dnia utraty jej ważności.

5.3. Posiadacz może wnioskować o wznowienie Karty Podarunkowej wraz z pozostającymi na niej środkami poprzez dokonanie zgłoszenia w następujący sposób:

-   wysyłając wniosek na adres email : karta@flex-e-card.pl

- telefonując pod numer Biura Obsługi Klienta (stawki za połączenie telefoniczne zgodne ze stawkami operatora sieci)

5.4. Prośby o wznowienie Karty Podarunkowej są rozpatrywane przez Administratora programu w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Posiadacz otrzyma informacje na temat decyzji o wznowieniu Karty w taki sam sposób, w jaki dokonał zgłoszenia.

5.5. Posiadacz może korzystać ze wznowionej Karty przez okres kolejnych 3 miesięcy licząc od dnia jej wznowienia. 

5.6. Opłata za wznowienie Karty wynosi 20 zł. (wg Tabeli Opłat w p. IX Regulaminu). Opłata zostanie potrącona z kwoty środków na wznowionej Karcie.

 

VI. Ochrona Danych Osobowych

6.1 W przypadkach, w których zakup Karty Podarunkowej wiąże się z podaniem danych osobowych (karty zakupione przez internet, karty zakupione przez osoby nie będące osobami fizycznymi), jak również w przypadku podania danych osobowych w związku ze składaną reklamacją administratorem danych osobowych jest Administrator programu. Nadzór nad prawidłową ochroną danych przez Administratora programu sprawuje Information Commissioner będący brytyjskim organem zajmującym się ochroną danych osobowych. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora Programu, ma prawo złożenia skargi do tego organu.

6.2. Przetwarzane dane nie obejmują kategorii danych osobowych określanych jako „wrażliwe dane osobowe”. Podanie danych osobowych w przypadku zakupu karty przez internet, jak również zakupu karty przez osoby nie będące osobami fizycznymi jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy. Podanie danych w przypadku składania reklamacji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowania się Administratora programu w związku z odpowiedzią na reklamację.

6.3. Dane osobowe przetwarzanie są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie dalej RODO) w związku ze spełnieniem następujących warunków: przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 pkt b RODO). Administrator Programu przetwarza dane osobowe również w celu zapobiegania praniu pieniędzy i zwalczaniu przestępstw finansowych (art. 6 ust 1 pkt c RODO) oraz w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową

6.4. Dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników Administratora Programu w Wielkiej Brytanii oraz przez podmioty, którym Administrator Programu powierza przetwarzanie danych osobowych, tj.:

- Global Processing Services Limited, zarejestrowaną pod numerem 131101V, z siedzibą na Wyspie Man pod adresem: II piętro, St. Mary’s Court, 20 Hill Street, Douglas, IM1 1EU, Isle of Man, przetwarzającą dane osobowe na Wyspie Man. Wyspa Man jest adresatem decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniej ochrony, potwierdzającą odpowiednią ochronę przetwarzania danych na jej terytorium.

- Prepaid Service S.C., z siedzibą w Częstochowie (adres: ul Tuwima 8/2, 42 – 217 Częstochowa), NIP: 5732875278.

- w przypadku sprzedaży Kart Podarunkowych przez internet – podmioty wskazane w Regulaminie korzystania z portalu Flex-e-card oraz zakupu kart w sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej:

https://www.flex-e-card.pl/informacje/regulamin-oraz-warunki-korzystania-z-tej-strony-internetowej

Dane osobowe będą również przetwarzane przez podmioty będące  właścicielem lub zarządzające Centrum Handlowym, dla którego wydana jest Karta Podarunkowa.

Dane mogą być przechowywane w chmurze, której serwery znajdują się na terenie Unii Europejskiej.

6.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Karty Podarunkowej, a po jej wykorzystaniu - przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

6.6. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługują następujące prawa:

- prawo dostęp, tj. prawo do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych oraz kopii takich danych osobowych,

- prawo do poprawiania: tj. prawo wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe są niedokładne lub niekompletne,

- prawo do usunięcia w zakresie dozwolonym przez prawo.

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.

- prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, osoba, której dane są przetwarzane, może domagać się, aby przekazane Administratorowi Programu dane osobowe zostały jej zwrócone lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Programu poprzez adres: karta@flex-e-card.pl

6.7. Administrator programu nie używa danych osobowych do celów marketingowych.

6.8. Dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym nie będą podlegać profilowaniu.

                              

VII. Odpowiedzialność i obowiązki

7.1. Przekazując Kartę Posiadaczowi, Nabywca równocześnie przekaże Informacje o Karcie oraz poinformuje o niniejszych warunkach korzystania z Karty.

7.2. Posiadacz jest zobowiązany do:

-   przestrzegania niniejszego Regulaminu;

- zabezpieczenia Karty przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem lub przywłaszczeniem przez inne osoby;

- niezwłocznego zastrzeżenia Karty, gdy zachodzi taka konieczność (wg pkt. 4.2.);

- sprawdzenia zgodności szczegółów transakcji przed dokonaniem jej autoryzacji.

7.3. Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za:

- autoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty Podarunkowej;  

- nieautoryzowane transakcje dokonane przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia w przypadku, gdy Posiadacz doprowadził do nich umyślnie lub gdy nieautoryzowana transakcja doszła do skutku w wyniku rażącego zaniedbania przez Posiadacza obowiązków określonych w Regulaminie.

7.4. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje przy użyciu Karty do czasu jej zastrzeżenia maksymalnie do kwoty 200 zł. Nie dotyczy to transakcji, do których Posiadacz doprowadził umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania obowiązków określonych w Regulaminie.

 

VIII. Reklamacje

8.1. Posiadacz ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty, uszkodzenia mechanicznego lub innego uszkodzenia uniemożliwiającego użytkowanie Karty, powstałych przed jej zakupem przez Nabywcę. Reklamacji dokonuje się drogą mailową kontaktując się z  Biurem Obsługi Klienta: karta@flex-e-card.pl 

8.2. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.   

8.3. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Administratora programu w terminie 30 dni od daty przesłania reklamacji przez Posiadacza. Posiadacz zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji w formie pisemnej na adres (tym adres e-mail) wskazany w reklamacji. Złożenie reklamacji nie zamyka możliwości skorzystania przez Posiadacza ze wszelkich dostępnych mu środków prawnych.

8.4. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Posiadacz jest zobowiązany do dostarczenia Administratorowi programu reklamowanej Karty Podarunkowej. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Administrator programu wyda Posiadaczowi nową Kartę Podarunkową zasiloną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Administratorowi programu. Okres ważności Karty Podarunkowej będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej.

IX.  Tabela Opłat

Zakres opłat:

Opłata:

Opłata za wydanie Karty Podarunkowej.

 

BRAK

 

Opłata za wznowienie Karty Podarunkowej

20 zł.

 

Opłata za wydanie Karty Zastępczej

20 zł.

 

Opłata za połączenie środków z kilku Kart Podarunkowych

5 zł za połączenie środków z pierwszej Karty

1 zł. za połączenie środków z drugiej Karty i z każdej  kolejnej Karty

 

 X.  Postanowienia końcowe

10.1. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

10.2. Wydanie Karty Podarunkowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

10.3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

10.4. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej Centrum Handlowego, dla którego jest wydawana Karta Podarunkowa z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

10.5. Administrator programu może zastrzec Kartę w przypadku:

- naruszenia przez Posiadacza postanowień niniejszego Regulaminu;

- wystąpienia przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty.

10.6. Spory wynikłe na tle stosowania Regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Posiadacza.

 

Loading
Jeśli tekst na tej stronie nie wyświetla się, powiadomienie o uczciwym przetwarzaniu danych można otrzymać pisząc na adres privacy@flex-e-card.com.